Logo

Turkuaz Kart sistemi ile yüksek nitelikli insan gücünü ülkemize kazandırıyoruz

Turkuaz Kart ile yabancı kişilere Türkiye'de süresiz çalışma hakkı, eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı veriyoruz.

İncele 31 Aralık 2016
Logo

Çıraklık eğitiminin altyapısını güçlendirdik.

Çıraklık eğitimini zorunlu eğitime dahil ettik.

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Kamu kurumlarının ihtiyaçlarının ortak alım yöntemiyle tedariki yaygınlaştırılıyor

Kamu kurum ve kuruluşlarının aynı veya benzer nitelikteki ihtiyaçlarının toplu alım yöntemiyle tedarikinin yaygınlaştırılması amacıyla Maliye Bakanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Okul bazlı bütçeleme yönetimine geçiyoruz

Kaynakların okula ve yerele özgü farklılıkları dikkate alacak şekilde daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir biçimde kullanımı sağlanacaktır.

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Genel sağlık sigortası kapsamında yapılan gelir testi ve prim ödeme sistemini gözden geçiriyoruz

Genel sağlık sigortası sisteminin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla genel sağlık sigortalılarının gelir durumuna göre 3 kademeli olarak belirlenen genel sağlık sigortası prim sistemini daha etkin hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Sağlık ve eğitim personeline yönelik şiddeti önlemek için caydırıcı önlemler alıyoruz.

Sağlık personeline yönelik şiddeti önlemek için caydırıcı tedbirler içeren önlemler paketimizi hazırladık ve TBMM’ye sevk ediyoruz.

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Uyuşturucuyla mücadelede daha etkin bir yapı kuruyoruz

Gerek güvenlik önlemlerinin artırılması gerekse rehabilitasyon hizmetlerine erişim noktasında daha etkin bir yapıyı hayata geçiriyoruz

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Stratejik Çevresel Değerlendirme çalışmalarına ilişkin ikincil mevzuat düzenlemelerinin tamamlanması

Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) çalışmalarına ilişkin ikincil mevzuat düzenlemeleri tamamlanacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Hayvan haklarını en geniş hukukî çerçevede koruyoruz

Özellikle şehirlerdeki hayvanların haklarının en geniş hukuki çerçevede korunması ve gerekli idarî tedbirlerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Çevre haklarının en geniş hukukî çerçevede korunması

Çevre hakları en geniş hukukî çerçevede korunacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Belirlenen alanlarda strateji dokümanlarının hazırlanması ve mevcut stratejilerin güncellenmesi

Belirlenen alanlarda strateji dokümanları hazırlanacak, mevcut stratejiler güncellenecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Tarihi dokusu zengin şehirlerimizin özgün kimliklerinin ortaya çıkarılması

Tarihi dokusu zengin şehirlerimizin özgün kimlikleri ortaya çıkarılacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Altyapılı arsa geliştirme çalışmalarına yönelik olarak yerel yönetimlerin desteklenmesi

Altyapılı arsa geliştirme çalışmalarına yönelik olarak yerel yönetimler desteklenecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Belediye alacaklarının tahsilâtının etkinliğinin artırılması

Belediye alacaklarının tahsilâtının etkinliği artırılacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Şehirlerde kamu arazilerinin daha aktif kullanımının sağlanması

Şehirlerde kamu arazilerinin daha aktif kullanımı sağlanacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Çocuk haklarının en geniş hukuki çerçevede korunması

Çocuk hakları en geniş hukuki çerçevede korunacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

KPSS'de uygun görülen diğer alanlardaki öğretmen adayları için de alan sınavı uygulanması

Kamu Personeli Seçme Sınavında, uygun görülen diğer alanlardaki öğretmen adayları için de alan sınavı uygulamasına geçilecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Öğretmen Akademisi kurulması

Öğretmen Akademisi kurulacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Eğitimin tüm kademelerindeki müfredatın temel becerileri içerecek şekilde güncellenmesi ve rehberlik sisteminin etkinleştirilmesi

Eğitimin tüm kademelerindeki müfredat, temel becerileri içerecek şekilde güncellenecek ve etkin bir rehberlik sistemi oluşturulacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Milli Eğitim Kalite Çerçevesinin uygulamaya alınması

Milli Eğitim Kalite Çerçevesi uygulamaya konulacak ve bu bağlamda Eğitim Kalite Endeksi hazırlanacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğretimi için gerekli tedbirlerin alınması

Yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğretimi için gerekli tedbirler alınacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Evde Sağlık Uygulaması yaygınlaştırılması

Evde Sağlık Uygulaması yaygınlaştırılacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Mesleki ve teknik eğitim okul/kurum yönetim modelinin geliştirilmesi

Mesleki ve teknik eğitim okul/kurum yönetim modeli geliştirilecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Meslek yüksekokullarının yeniden yapılandırılması

Meslek yüksekokulları yeniden yapılandırılacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Sera gazı emisyonlarına yönelik takip sisteminin kurulması

Sera gazı emisyonlarına yönelik takip sistemi kurulacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Eğitim istihdam bağlantısının güçlendirilmesi

Eğitim istihdam bağlantısı güçlendirilecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezleri Hayat Boyu Öğrenme merkezlerine dönüştürülmesi

Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezleri Hayat Boyu Öğrenme merkezlerine dönüştürülecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Yükseköğretime geçiş sınavlarının yılda birden fazla yapılması

Yükseköğretime geçiş sınavları yılda birden fazla yapılacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun güncellenmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu güncellenecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Kamu İhale Kanunu

Kamu İhale Kanunu güncellenecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Kamu ve özel kesim işbirliğine yönelik temel kanun

Kamu ve özel kesim işbirliğine yönelik temel kanun hazırlanacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Hazine mülkiyetine kayıtlı taşınmaz envanterinin geliştirilmesi

Hazine mülkiyetine kayıtlı taşınmaz envanteri geliştirilecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Damga Vergisi Kanununun gözden geçirilmesi

Damga Vergisi Kanunu gözden geçirilerek yenilenecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Yatırıma uygun arazi envanterinin yatırımcıya elektronik ortamda sunulması

Yatırıma uygun arazi envanterinin yatırımcıya elektronik ortamda sunulması amacıyla coğrafi bilgi sistemleri altyapısı kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Finans ve bilişim başta olmak üzere, diğer sektörlere yönelik ihtisas mahkemeleri kurulması

Finans ve bilişim başta olmak üzere, diğer sektörlere yönelik ihtisas mahkemeleri kurulacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

KOBİ’lerin taşınırlarının teminat olarak kullanılmasının sağlanması

KOBİ’lerin taşınırlarının teminat olarak kullanılması sağlanacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Dâhilde İşleme Rejiminin gözden geçirilmesi

Dâhilde İşleme Rejimi gözden geçirilecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Standart Maliyet Modelinin uygulamaya geçirilmesi

Standart Maliyet Modeli uygulamaya geçirilecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

MTA’nın yurtdışında madencilik faaliyetleri yapabilmesinin sağlanması

MTA’nın yurtdışında madencilik faaliyetleri yapabilmesi sağlanacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Tarımsal desteklerin ürün deseni ile birlikte su kısıtı gözetilecek şekilde yeniden düzenlenmesi

Tarımsal destekler, tarım havzaları bazında ürün deseni ile birlikte su kısıtı gözetilecek şekilde yeniden düzenlenecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Sulama birliklerinin yeniden yapılandırılması

Sulama birlikleri yeniden yapılandırılacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Şeker Piyasasının yeniden yapılandırılması

Şeker Piyasası yeniden yapılandırılacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Sağlık turizmindeki kurumların yetkilendirilmesi ve akreditasyonu

Sağlık turizmindeki kurumların yetkilendirilmesi ve akreditasyonu için altyapı oluşturulacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Yapı denetimi sisteminin etkinleştirilmesi

Yapı denetimi sistemi etkinleştirilecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Piyasa gözetim ve denetim sistemlerinin etkinleştirilmesi

Piyasa gözetim ve denetim sistemlerinin işleyişi değerlendirilerek, etkin bir uygulama mekanizması oluşturulacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli tedbirler alınacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

25 ÖDÖP uygulamasının etkin bir şekilde takip edilmesi

Daha önce kamuoyuyla paylaşılan 25 Öncelikli Dönüşüm Programının (ÖDÖP) uygulaması, açıklanan takvim çerçevesinde etkin bir şekilde takip edilecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Üst orta ve yüksek teknolojili ürünlerde yerli tedarik modellerinin hayata geçirilmesi

Üst orta ve yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı yerli tedarik modelleri hayata geçirilecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Kalkınma bankacılığının yeniden yapılandırılması

Kalkınma bankacılığı yeniden yapılandırılacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Ülkemizdeki akredite test altyapısı ihtiyacının belirlenmesi ve eksik alanlarda kapasite oluşturulması

Ülkemizdeki akredite test altyapısı ihtiyacı belirlenecek ve eksik alanlarda kapasite oluşturulacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Elektronik ortamda Kamu-Üniversite- Sanayi İşbirliği platformu kurulması

Elektronik ortamda Kamu-Üniversite- Sanayi İşbirliği platformu kurulacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Yeni Seçim Kanunu

Yeni bir Seçim Kanunu hazırlanacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Yeni Siyasi Partiler Kanunu

Yeni bir Siyasi Partiler Kanunu hazırlanacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Ekonomik ve Sosyal Konsey ile ilgili yasal düzenleme

Ekonomik ve Sosyal Konsey ile ilgili yasal düzenleme gerçekleştirilecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Sivil Toplum Kanunu

Sivil Toplum Kanunu çıkarılacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Devlet Sırrı Kanunu

Devlet Sırrı Kanunu çıkarılacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Adli Veri Bankası oluşturulması

Adli Veri Bankası Oluşturulacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Yüksek mahkeme üyeliğinin makul sürelerle sınırlandırılması

Yüksek mahkeme üyeliği makul sürelerle sınırlandırılacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Yargı mensupları için meslekî etik kurallarının belirlenmesi

Yargı mensupları için meslekî etik kuralları belirlenecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Yüksek yargı organlarının başkan, daire başkanı ve üyelerinin mal bildiriminde bulunması

Yüksek yargı organlarının başkan, daire başkanı ve üyelerinin TBMM Başkanlığına mal bildiriminde bulunması sağlanacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Hukuki Yardım Sigortası sisteminin altyapısının oluşturulması

Hukuki Yardım (Himaye) Sigortası sisteminin altyapısı oluşturulacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

İdari yargının iş yükünün azaltılması ve idari yargının daha hızlı çalışmasının sağlanması

İdari yargıda iş yükü azaltılacak ve idari yargının daha hızlı çalışması sağlanacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Noterlik sisteminin yeniden yapılandırılması

Noterlik sistemi yeniden yapılandıracak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Kamu personel rejimi reformu

Kamu personel rejimi reformu yapılacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Kamu kurumlarında stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonunun güçlendirilmesi

Kamu kurumlarında stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu güçlendirilecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Merkezî idare ve yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesi

Merkezî idare ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler, Avrupa Yerel Yönetimler Şartıyla uyumlu olarak yeniden düzenlenecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Yerel yönetimlerde hesap verilebilirlik mekanizmasının güçlendirilmesi

Yerel yönetimlerde hesap verilebilirlik mekanizması güçlendirilecek

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Profesyonel sınır kolluğu teşkilatı kurulması

Profesyonel sınır kolluğu teşkilatı kurulacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Milli Arşiv Kanunu

Milli Arşiv Kanunu çıkarılacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Sosyal Yardım Kanunu

Sosyal Yardım Kanunu çıkarılacak, bütünleşik bir sosyal destek sistemi kurulacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Aile Sosyal Destek Programının uygulamaya alınması

Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) alt yapısı tamamlanacak ve uygulama başlatılacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Restorasyon Teknikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulması

Restorasyon Teknikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

İş uyuşmazlıklarında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi

İş uyuşmazlıklarında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin hukuk sistemimize kazandırılması için çalışma yapılacak

İncele 21 Aralık 2016
Logo

Çek İşlemlerinde Güven ve Şeffaflığı Artırıyoruz

Çek işlemlerinde güven ve şeffaflığı artıracak sistemsel kontroller getiriyoruz

İncele 29 Haziran 2016
Logo

Vergi Beyannameleri ile Sosyal Güvenlik Bildirgelerini Birleştiriyoruz

Vergi beyannameleri ile sosyal güvenlik bildirgelerini birleştiriyoruz, iki belge yerine tek belge olarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni getiriyoruz.

İncele 29 Haziran 2016
Logo

Şirket Kuruluş İşlemlerini Kolaylaştırıyor, Maliyetleri Azaltıyoruz

Girişimcilerimizin şirket kuruluş işlemlerini kolaylaştırıyoruz, şirket kuruluşu ile ilgili masrafları azaltıyoruz

İncele 29 Haziran 2016
Logo

Tasarruflarımızı Artırmaya Yönelik Tedbirler Alıyoruz

Yurt İçi Tasarruflarımızı Artırmaya Yönelik Tedbirler Alıyor, Tasarrufları Üretken Alanlara Yönlendiriyoruz

İncele 29 Haziran 2016
Logo

Damga Vergisi ve Harçların Kapsamını Daraltıyor, Yatırım ve İş Ortamını Canlandırıyoruz

Bir çok alanda uygulanan damga vergisi ve harçların kapsamını daraltıyor, istisnalar getiriyoruz

İncele 29 Haziran 2016
Logo

İş ve Yatırım Ortamındaki Vergisel Maliyetleri Azaltıyor, Rekabet Gücümüzü Artırıyoruz

İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve dinamik yapısının güçlendirilmesi amacıyla önemli istisnalar getiriyoruz

İncele 29 Haziran 2016
Logo

Patent Kanununu çıkarıyoruz

Ülkemizin daha nitelikli ve yüksek katma değer odaklı bir sınai mülkiyet üretim yapısına geçmesi için, yeni Patent Kanunu Tasarısı yasalaştırılacaktır.

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Ar-Ge ve yenilik desteklerinin kapsamını genişlettik, koordinasyonunu güçlendirdik ve etkinliğini arttırdık

Bu reform ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına yönelik destek sağlayan kurumlar arasında koordinasyon güçlendirilmekte ve desteklerin etkinliği artırılmaktadır.

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Ar-Ge ve tasarım alanında erken aşamaya yönelik kurulan fonları destekliyoruz

Ar-Ge ve tasarım alanında erken aşama yenilikçi şirketlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarıyoruz.

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Türkiye insan hakları ve eşitlik kurumunu kurduk

Ayrımcılık, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevini yerine getirmek üzere Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu kurduk.

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Adlî Tıp Kurumunu yeniden yapılandırıyoruz

TBMM’ye sevk ettiğimiz Bilirkişilik Kanunu Tasarısı ile 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanunu’nda değişiklikler yapılarak, Adli Tıp Kurumu'nu yeniden yapılandırıyoruz.

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Tüm yargı kollarını kapsayan Bilirkişilik Kanunu Tasarısını hazırladık

Bilirkişi listelerinin oluşturulmasından denetimlerine kadar bütün bir süreç üzerinde düzenleyici bir rol üstlenecek ve müstakilen bu alanda faaliyet gösterecek kurumsal bir yapı oluşturulması amacıyla hazırlanan Bilirkişilik Kanunu Tasarısını TBMM'ye sevk ettik.

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarını aynı kanun çatısı altında topluyoruz

Etkin, basit ve daha adil bir vergi sistemi oluşturarak, kamu finansmanını sağlam temellere dayandırmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla hazırladığımız Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı TBMM Başkanlığı’na gönderilmiştir.

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Kanal İstanbul Projesi İçin Yasal Düzenlemeler Yaptık

Gerek iç suyolu potansiyelimizin ulaştırma amaçlı olarak geliştirilmesi ve gerekse Kanal İstanbul adıyla anılan ve asrın projesi olarak değerlendirilen projenin hayata geçirilebilmesi amacıyla gerekli altyapısal düzenlemeleri içeren mevzuat düzenlemelerini tamamladık.

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Serbest bölgelerin cazibesini arttırıyoruz

Serbest Bölgelerin, ülkenin değişen ekonomik şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi, mevcut sorunların giderilerek, ekonomiye daha etkin bir şekilde entegre olması amacıyla 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda gerekli değişiklikleri yapmaktayız.

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Eğitim fakültesi öğrenci ve mezunlarına çift ana dal ve yan dal imkanı getiriyoruz

Öğretmen adaylarımıza daha nitelikli bir şekilde yetişmeleri için başka yükseköğretim programlarında çift anadal veya yan dal yapabilme imkânı veriyoruz.

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Organize Sanayi Bölgeleri dışında açılacak özel meslekî ve teknik eğitim ortaöğretim kurumlarına da eğitim desteği veriyoruz

Meslek odaları ve özel sektör işletmeleri özel meslekî ve teknik eğitim liseleri açmaları için teşvik edilmektedir.

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Arazilerini büyütmek isteyen ehil mirasçılara faizsiz kredi desteği sağlıyoruz

Arazilerini büyütmek isteyen ehil mirasçılardan diğer mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanların bankalardan kullanacakları kredilere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili yıl bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanmak üzere faiz desteği verilecektir.

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Çalışanlarımızı otomatik olarak özel emeklilik sistemine dâhil ediyor, %25 oranındaki devlet katkısından faydalandırıyoruz

Uygulamayla çalışanlarımızı otomatik olarak bir özel emeklilik sistemine dâhil edeceğiz ve belirli bir süre içinde isterlerse sistemden çıkma imkânı getireceğiz.

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Sermaye piyasalarında kurumsal yatırımcıları teşvik ediyoruz

Ülkemizde finansal sektördeki sermaye piyasaları payının ve finansal derinliğin artırılması için kurumsal yatırımcıların ve kurumsal yatırımların artırılması amaçlıyoruz.

İncele 21 Haziran 2016
Logo

İslami finans araçlarını ve kurumlarını geliştiriyoruz

İslami finans alanındaki süreçleri yönetmek üzere “Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu”nu oluşturduk. Faizsiz finans sistemi için uygun ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Sağlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini bir üst seviyeye çıkaracak düzenlemeyi getiriyoruz

Sağlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini daha da arttırmak amacıyla koruyucu halk sağlığı hizmetlerini ve aile hekimliği uygulamasını bütünleşik şekilde yeniden yapılandıran düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Aile Sağlığı Merkezleri yapısı ile Aile Hekimliği uygulamasını yeniden yapılandırıyoruz

Aile sağlığı merkezlerinin, vatandaşlarımızın öncelikle tercih edecekleri bir yapıya kavuşturulması için fiziki yapılarının, bölgesel, mimari ve iklim şartlarına uygun yenilenmesine başlıyor aile hekimliği hizmetlerini, hastane ve evde sağlık hizmetleri ile entegre ediyoruz.

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Aşıların ve plazma ürünlerinin ülkemizde üretimini destekliyoruz

İnsan sağlığı açısından hayati öneme haiz ürünlerden biri olan plazma ürünleri ve bazı aşı türlerinin ülkemizde üretilmesi için gerek duyulan düzenlemeyi hazırlıyoruz.

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Su Kanununu çıkarıyoruz

Su yönetimine ilişkin olarak mevzuattaki eksiklik ve belirsizlikler giderilecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik yasal düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz

Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik yasal düzenleme gerçekleştirilecek.

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Tabiat varlıkları gibi diğer korunan alanlara yönelik mevzuattaki görev, yetki ve sorumluluklar netleştirilmesi

Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel SİT alanları ile diğer korunan alanlara yönelik mevzuattaki görev, yetki ve sorumluluklar netleştirilecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Perakende ticaretin düzenlenmesine yönelik ikincil düzenlemeleri tamamlıyoruz

Alışveriş merkezlerinin düzenlenmesine, perakende ticarette uyulması gereken ilke ve kuralların belirlenmesine, perakende sektörüne yönelik politika oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler çıkarıyoruz.

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Kamu sermayeli kuruluşlara yönelik yönetişim reformu yapılması

Kamu sermayeli kuruluşlara yönelik yönetişim reformu yapılacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Gümrük Birliğinin güncellenmesi çalışmalarına devam edilmesi

Gümrük Birliğinin güncellenmesi çalışmalarına devam edilecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Büyükşehir Belediyesi Kanunu gözden geçirilmesi

Büyükşehir Belediyesi Kanunu gözden geçirilecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin kaynaklarının artırılmasına yönelik düzenlemeler

Büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin kaynaklarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Gayrimenkul Sertifikası modeli

Gayrimenkul Sertifikası modeli hayata geçirilecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Şehirlerde kişi başına yeşil alan şartı miktarının artırılması

Şehirlerde kişi başına yeşil alan şartı miktarı artırılacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Dış Yardım Kanunu

Dış Yardım Kanunu hazırlanacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Türkiye Kalkınma İşbirliği Kapsamlı Gözden Geçirme Raporu

Türkiye Kalkınma İşbirliği Kapsamlı Gözden Geçirme Raporu hazırlanacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Kalkınma İşbirliği Temel Politika ve Strateji Belgesi

Kalkınma İşbirliği Temel Politika ve Strateji Belgesi hazırlanacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Yenilikçi girişimcilerin projelerinin ticarileştirilmesi için kredi garanti mekanizması oluşturulması

Yenilikçi girişimcilerin projelerinin ticarileştirilmesi için kredi garanti mekanizması oluşturulacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Yurtdışında yaşayan nitelikli insan gücünün ülkemize kazandırılmasının teşvik edilmesi

Yurtdışında yaşayan nitelikli insan gücünün ülkemize kazandırılması teşvik edilecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Araştırma projelerinde yabancı uzman çalıştırılmasının kolaylaştırılması

Araştırma projelerinde yabancı uzman çalıştırılması kolaylaştırılacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Türkiye Uzay Ajansı kurulması

Türkiye Uzay Ajansı kurulacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Belediyelerin kreş açma zorunluluğuna yönelik uygulamanın etkin hale getirilmesi

Belediyelerin kreş açma zorunluluğuna yönelik uygulama etkin hale getirilecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programının hayata geçirilmesi

Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı daha etkin bir şekilde hayata geçirilecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Daha güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve kullanıcı güvenliğinin artırılması

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, daha güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve kullanıcı güvenliği artırılacak, bu kapsamda internet kafelerin standartları yükseltilecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Ülke genelinde ideal yargılama sürelerinin belirlenmesi

Ülke genelinde ideal yargılama süreleri belirlenecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

İş mahkemelerinin yapısı ve işleyişinin gözden geçirilmesi

İş mahkemelerinin yapısı ve işleyişi gözden geçirilecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Adlî ve idarî yargıda istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi

Adlî ve idarî yargıda istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesi sağlanacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Prime esas kazanca karine teşkil edecek ücret düzeylerinin belirlenmesi

Prime esas kazanca karine teşkil edecek ücret düzeyleri belirlenecek ve rehberlik ve denetim süreçleri başlatılacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Aktif İşgücü Programlarına ilişkin bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulması

Aktif İşgücü Programlarına ilişkin bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Vergi beyannameleri ile sosyal güvenlik bildirgelerinin birleştirilmesi

Vergi beyannameleri ile sosyal güvenlik bildirgeleri birleştirilecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Vergi Usul Kanununun güncellenmesi

Vergi Usul Kanunu güncellenecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Mali mevzuatta yer alan dönemsel artışları belirli bir göstergeye bağlayan tüm düzenlemelerin gözden geçirilmesi

Mali mevzuatta yer alan dönemsel artışları belirli bir göstergeye bağlayan tüm düzenlemeler gözden geçirilecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Enerji verimliliğini teşvik eden vergisel düzenlemelerin yapılması

Mevcut vergi mevzuatı gözden geçirilerek enerji verimliliğini teşvik eden vergisel düzenlemeler yapılacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Kamuda taşıt envanteri çıkarılması ve Taşıt Kanununun yenilenmesi

Kamuda taşıt envanteri çıkarılacak ve Taşıt Kanunu yenilenecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Kamu sosyal tesislerinin envanterinin çıkarılması ve ekonomiye kazandırılması

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tatil yeri, kamp, eğitim tesisi gibi sosyal tesislerin envanteri çıkarılarak ekonomiye kazandırılması hazırlıkları yapılacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Büyük altyapı projelerinde ortak karar alma süreçlerinin geliştirilmesi

Büyük altyapı projelerinde ortak karar alma süreçleri geliştirilecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Kamuda hizmet binası ediniminde esasların belirlenmesi

Kamuda hizmet binası ediniminde esaslar belirlenecek ve etkin bir şekilde uygulanacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Binalarda enerji verimliliğinin desteklenmesi

Binalarda enerji verimliliği desteklenecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Demiryolu işletmeciliğinin serbestleştirilmesi

TCDD’nin yeniden yapılandırılması tamamlanacak, demiryolu işletmeciliği serbestleştirilecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Gümrüklerde Tek Pencere Sisteminin uygulanması

Gümrüklerde Tek Pencere Sistemi uygulamaya konulacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Sağlık araç ve gereçleri ile stratejik ve yerli ilaçların geri ödeme, fiyatlandırma ve ruhsatlandırma süreçlerinin iyileştirilmesi

Sağlık araç ve gereçleri ile stratejik ve yerli ilaçların geri ödeme, fiyatlandırma ve ruhsatlandırma süreçleri iyileştirilecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Uluslararası doğrudan sermayenin ülkemize çekilmesine yönelik tedbirlerin alınması

Uluslararası doğrudan sermayenin ülkemize çekilmesine yönelik gerekli tedbirler alınacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Yatırımlarda bürokrasinin azaltılması

Yatırımlarda bürokrasi azaltılacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Endüstri Bölgeleri ve OSB'lerde arsa maliyetlerini azaltacak yeni bir mekanizma kurulması

Endüstri Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgelerinde arsa maliyetlerini azaltacak yeni bir mekanizma kurulacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

OSB’lerde yetki karmaşasını ortadan kaldıran etkili bir yönetim yapısı oluşturulması

OSB’lerde yetki karmaşasını ortadan kaldıran etkili bir yönetim yapısı oluşturulacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Yatırım Destek Ofislerinin kurumsal ve beşeri kapasitelerinin güçlendirilmesi

Yatırım Destek Ofislerinin (YDO) kurumsal ve beşeri kapasiteleri güçlendirecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarında basitleştirilmesi

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarında basitleştirme ve uygulama birliği sağlanacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Enerji lisans, ruhsat ve izin işlemlerinin kolaylaştırılması

Enerji lisans, ruhsat ve izin işlemleri kolaylaştırılacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemlerinin kolaylaştırılması

Şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemleri değerlendirilerek, işlemler daha da kolaylaştırılacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Bürokrasiyi azaltacak ve kurumsal performansı artıracak düzenlemeler yapılması

Kamu hizmetlerinin adil, etkili, verimli, süratli ve kaliteli sunumunu sağlayacak şekilde merkezî birimler daha dinamik ve etkin bir yapıya dönüştürülecek, kurumlar arası yetki mükerrerlikleri kaldırılacak, bürokrasiyi azaltacak ve kurumsal performansı ar

İncele 21 Haziran 2016
Logo

E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanması

E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

E-Devlet kapısının etkin kullanımının sağlanması

E-Devlet kapısının etkin kullanımı sağlanacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Dijital Türkiye Projesi yol haritası oluşturulması

Dijital Türkiye Projesi yol haritası oluşturulacak ve bu doğrultuda uygulama başlatılacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Elektronik ticaretin geliştirilmesi

Elektronik ticaret geliştirilecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

BİMERin yeniden yapılandırılması

Başbakanlık BİMER yeniden yapılandırılacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi

Siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Siber Suçlarla Mücadele Stratejisinin ve Eylem Planının hazırlanması

Siber Suçlarla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Kalkınma Ajanslarının yönetim, denetim ve mali yapılarının iyileştirilmesi

Kalkınma Ajanslarının yönetim, denetim ve mali yapıları iyileştirilecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Bölge Kalkınma İdarelerinin kurumsal yapısının iyileştirilmesi

Bölge Kalkınma İdarelerinin kurumsal yapısı iyileştirilecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Ulusal Öğretmen Strateji Belgesinin hazırlanması

Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi hazırlanacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Meslek yüksek okulları diplomaları program adları ile meslek tanımlamaları arasındaki farklılıkların giderilmesi

Meslek yüksek okulları mezunlarının diplomalarında yer alan program adları ile meslek tanımlamalarındaki farklılıklar giderilecek

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Üniversitede kalite ve özerkliği odağına alan yeni bir Yükseköğretim Kanunu hazırlanması

Üniversitede kalite ve özerkliği odağına alan yeni bir Yükseköğretim Kanunu hazırlanacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulması

Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması

Eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Temyiz mahkemelerinin hukukilik denetiminin ötesine taşan yetkilerinin sınırlandırılması

Temyiz mahkemelerinin, alt derece mahkemeleri üzerindeki hukukilik denetiminin ötesine taşan yetkileri sınırlandırılacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Temel hak ve hürriyetlere ilişkin uluslararası sözleşmelerin iç hukuka dâhil edilmesi

Temel hak ve hürriyetlere ilişkin uluslararası sözleşmelerin iç hukuka dâhil edilmesine devam edilecek, özgürlükçü demokratik düzen mantığıyla bağdaşmayan şerhler kaldırılacak

İncele 21 Haziran 2016
Logo

Gençlerimize proje karşılığı 50 bin TL'ye kadar karşılıksız nakdî destek vererek, gençlerimizin iş arayan değil işveren olmasını istiyoruz

Destekleme kararı alınacak işletmelere 50.000 TL'ye kadar geri ödemesiz destek sağlanacaktır.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Doğum nedeniyle alınan ücretsiz izinlerin memuriyet kıdeminde sayılmasını sağladık

Doğum ve bebek bakım sürecindeki ücretsiz izinlerin 850 bin kadın memurumuzun kariyer yolundaki ilerlemesine engel olmamasını sağlamak amacıyla, doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesine imkân tanıyan düzenlemeyi hayata geçirdik.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Esnafımıza 30.000 TL’ye kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz

Esnaf ve sanatkarlarımızın makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, esnafımıza 16/12/2015-31/12/2016 tarihleri arasında 30.000 TL’ye kadar %100 faiz indirim oranı uygulanarak (sıfır faizli) kredi kullandırılmaktadır.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Yemde ve gübrede KDV'yi kaldırdık

Üretim yapan çiftçilerimizin girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla yemde ve gübrede KDV’yi kaldırdık.

İncele 21 Mart 2016
Logo

30 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik

2016 yılı Şubat ayı itibariyle öğretmen sayımız toplam 924 bine ulaşmıştır.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza destek amacıyla konut hesabı uygulamasını başlatıyoruz

Konut sahibi olmayan vatandaşlarımıza, belirli şartlar altında ilk ve tek konutlarını almak için banka hesaplarında biriktirdikleri tutarın yüzde 20’sini ve azami 15 bin TL’yi geçmeyecek tutarda Devlet katkısı ödeyeceğiz.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Girişimci gençlerimize 100 bin TL kredi desteği veriyoruz

-KOSGEB tarafından yürütülen Girişimcilik Destek Programı girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Kredi Garanti Fonu ise verilen bu krediye kefalet imkânı sağlamaktadır.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Çalışanların doğuma bağlı izin ve haklarını güçlendirdik

Ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması amacıyla çalışanların doğuma bağlı izin ve haklarını güçlendirdik. Yapılan düzenleme ile ebeveynlerin çocukları ile daha yakından ilgilenmelerini sağladık.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Basit usulde vergilendirilen esnafımızın yıllık 8.000 TL’ye kadar olan kazançlarından vergiyi kaldırdık

Esnafımızın ekonomi içindeki yerini sağlamlaştırmaya yönelik bir diğer sözümüzü daha yerine getirdik. Basit usulde vergilendirilen küçük esnaflar yıllık kazancından 8.000 TL’ye kadar olan kısmı için gelir vergisi ödemeyecek.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Küçük ölçekli üretim yapan çiftçilerimizi destekliyoruz

Küçük aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla işletme büyüklüğü 5 dekar veya altında olan, çay ve fındık ürünleri hariç meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan çiftçilere dekar başına yıllık 100 TL destek ödemesi yapıyoruz.

İncele 21 Mart 2016
Logo

GENÇDES programı ile gençlerimizin kültürel ve sanatsal faaliyetlerini destekliyoruz

Gençlerimize proje bazlı karşılıksız destek vermeyi öngören GENÇDES programını hayata geçiriyoruz.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Dar gelirli ailelerimize internete ücretsiz erişim imkânı getiriyoruz

Mevcut aile yardımlarına, internet erişimi yardımını ekledik. Başvuruların değerlendirilmesiyle belirlenecek yoksul ailelere ücretsiz ve güvenli interneti ulaştırıyoruz.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Yeni iş kuran gençlerimize destek amacıyla 3 yıllık gelir vergisi muafiyeti sağlıyoruz

Uygulama ile ekonomik büyüme ve kalkınmanın itici gücü, yenilik ve yaratıcılığın en önemli kaynaklarından biri olan genç girişimcilere kazanç istisnası getirilmiştir.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Çalışan kadınlarımıza doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı ile çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmî süreli çalışma hakkı tanıdık

Çalışan ebeveynlerimizin çalışma hayatından ayrılmadan çocukları ile daha yakından ilgilenmelerini sağlıyoruz.

İncele 21 Mart 2016
Logo

KOBİ’lerin TSE ve Patent Maliyetlerinin Tamamının Devlet Tarafından Karşılanmasını Sağladık

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip ancak düşük bütçeleri nedeniyle haklarını koruma altına alamayan KOBİ’lerimizin; Türk Patent Enstitüsü (TPE)’den alacakları Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgeleri, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri ile, Türk Standartları Enstitüsü(TSE)’den alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri için mevcut olan desteğimizi %100 oranına çıkardık.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Seracılarımızı desteklemeye devam ediyoruz

Seralarını yenilemek isteyen çiftçilerimize 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabilme imkânı getirdik. Ayrıca çiftçilerimizin maliyetlerini düşürmek için seralarda ticarethane elektrik fiyatı yerine sulama suyu elektrik fiyatı üzerinden ücretlendirme uygulamasına geçtik.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçerlerin çocuklarının okullaşmasını sağlıyoruz

Mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçerlerin çocuklarının okullaşmasına yönelik takip ekiplerinden, telafi eğitimlerine, taşımalı eğitimden, prefabrik sınıflara daha birçok gerekli tedbiri aldık.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Kentsel dönüşüm kapsamına girmek şartı ile izinsiz yapılara elektrik ve su bağlanmasını sağladık

Kentsel dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi kaydıyla, yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, geçici olarak elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı yapılmasını sağladık.

İncele 21 Mart 2016
Logo

İlk kez iş bulan gençlerimizin ücretlerinin bir yıl boyunca Devlet tarafından karşılanmasını sağlıyoruz

Herhangi bir sertifika şartı aranmaksızın, bir yıl boyunca, iş başı eğitim programına katılanlara her bir fiili gün için 50 TL, yani aylık olarak net asgari ücrete tekabül edecek şekilde ödeme yapmaktayız. Bu vatandaşlarımızın kısa vadeli sigorta ve GSS primlerini de ödemekteyiz.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Emekli olduktan sonra BAĞ-KUR kapsamında çalışmaya devam eden emeklilerimizin emekli aylıklarından kesilen %10’luk sosyal güvenlik destek primi kesintisini tamamen kaldırdık

Emekli olduktan sonra BAĞ-KUR kapsamında çalışmaya devam eden 655 bin emeklimizin emekli aylıklarından kesilen %10’luk sosyal güvenlik destek primi kesintisini tamamen kaldırdık ve böylece emekli aylıklarında net %11’lik artış gerçekleştirdik.

İncele 21 Mart 2016
Logo

İlave altı puanlık bölgesel sigorta prim indirim teşviğinde 10 sigortalı çalıştırma zorunluluğunu kaldırdık

51 ilimizde uygulanmakta olan yüzde altı oranındaki işveren sigorta primi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğunu kaldırarak şartları sağlayan tüm işverenlerin bu indirimden yararlanmasına imkân sağladık.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Genç çiftçilerimize proje karşılığı 30 bin TL karşılıksız destek veriyoruz

18-40 yaş aralığındaki çiftçilerin mahallerinde uygulayacakları bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projelerine 2016-2018 yılları arasında 30.000 TL’ye kadar hibe desteği yapıyoruz.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Tarihimizin ve tarihi karakterlerimizin tanıtımına destek veriyoruz.

Tarihimizdeki önemli şahsiyetlerin, masal kahramanlarının ve olayların tanıtımın yapılmasının yanı sıra genç nesillerin sinema sanatına olan ilgisini artıracak projelerin de ortaya çıkmasına imkân vermekteyiz.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Dövizle askerlik hizmetini 1.000 Avro’ya indirdik

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın hukukî ve ekonomik durumlarını dikkate alarak dövizle askerlik hizmet bedelini 6000 Avro’dan 1000 Avro’ya düşürdük.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Gençlerimizin 25 yaşını doldurdukları tarihe kadar olan genel sağlık sigortası prim borçlarını siliyoruz

Herhangi birinin sağlık açısından bakmakla yükümlüsü olmayan, gelir testi sonucu genel sağlık sigortası primini kendi ödemek durumunda olan kişilerin 25 yaşını doldurdukları tarihe kadar olan süreyi kapsayan prim borçlarını siliyoruz.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Asgari ücreti 1.000 TL'den net 1.300 TL’ye yükselttik

Asgari ücretle çalışanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla asgari ücret 2016 yılında net 1.300 TL’ye yükseltilmiştir. Öte yandan, İşverenler için doğan ek maliyetlerin azaltılmasına yönelik Devlet desteği sağlanmıştır.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Kırsal kalkınma desteklerini 81 ile yaygınlaştırıyoruz

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programını 2011 yılından beri 42 ilimizde uyguluyoruz. Avrupa Birliği kaynaklı bu programın benzerini ulusal bir program olarak tekrar ele alıyoruz ve uygulamayı kalan 39 ilimizde başlatıyoruz. Program kapsamındaki yatırımlara yönelik harcamalara %50-70 oranlarında hibe desteği vereceğiz.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Opera ve tiyatro başta olmak üzere sahne sanatlarını, geleneksel sanatları ve güzel sanatları destekleyip yaygınlaştırıyoruz

Ülkemizde opera ve tiyatronun yaygınlaşmasını ve daha fazla kitleye ulaşmasını sağlıyoruz.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Yüksek güvenlikli Elektronik T.C. kimlik kartının vatandaşlara dağıtımına başladık

Elektronik T.C. kimlik kartları ile bankacılıktan noter işlemlerine, tapu işlemlerinden sağlık ile sigorta işlemlerine kadar birçok alanda işlemler kolaylaşıyor.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Lise veya üniversite mezunu gençlerimize mezuniyetlerini takip eden iki yıl boyunca gelir testi yapılmaksızın ücretsiz sağlık hizmeti sunuyoruz

Lise veya üniversite mezunu gençlerimizin genel sağlık sigortası giderlerini mezuniyetlerini takip eden iki yıl süreyle, lise mezunları için 20 yaşına, üniversite mezunları için 25 yaşına kadar, gelir testi yapılmaksızın ve prim alınmaksızın devlet tarafından karşılıyoruz.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Tüm işçi ve Bağ-Kur emeklilerimize yıllık ilave 1.200 TL verdik

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekli, dul ve yetimlerimize ödenmekte olan aylık miktarları; öncelikle % 3,86 TÜFE oranı kadar artırıldı, akabinde de 100 TL ayrıca seyyanen zam yapıldı.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Emek yoğun sektörlerde yatırımcılarımızı anahtar teslim fabrika binası modeli ile destekliyoruz

Kısa süre içerisinde fiilen hayat geçecek olan projemiz ile emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcılarımıza talep etmeleri halinde, sembolik bir kira bedeliyle anahtar teslim fabrika binası inşa edilmesini destekliyoruz

İncele 21 Mart 2016
Logo

Öğrenim gören gençlerimizin pasaport harcını kaldırdık

Eğitim hayatına devam eden gençlerimizin yurtdışına çıkarak bilgi, görgü ve tecrübelerini artırmalarını sağlamak amacıyla 25 yaşını doldurmamış öğrencilerimizin pasaport harcı ödemeden pasaport almalarına imkân sağladık.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Muhtar maaşlarını 950 TL’den net 1.300 TL’ye çıkardık

2002 yılı Aralık ayı itibarıyla 97 TL olan muhtar aylıkları 15.03.2016 tarihinden itibaren 1.300 TL’ye yükselmiş ve aynı döneme göre 13,4 kat artmıştır.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Lisans öğrencilerinin bursunu 400 TL’ye çıkardık

Önlisans ve lisans öğrencilerinin bursunu 400 TL'ye, yüksek lisans öğrencilerinin 800 TL'ye, doktora öğrencilerinin ise 1.200 TL'ye çıkardık.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Güvenlik güçlerimizin özlük haklarını iyileştirdik

Polislerimizin ve uzman erbaşlarımızın 2200 olan ek göstergelerini 3000’e çıkardık, polislerimizin emniyet hizmet tazminatını da yüzde 25 oranında arttırdık

İncele 21 Mart 2016
Logo

Askeri öğrenci, er ve erbaş harçlıklarını yüzde 100 artırdık.

Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, er ve erbaşların harçlıklarını %100 oranında artırdık.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Astsubay emeklilikleriyle ilgili sorunları giderdik

1. dereceye yükselme imkânı bulunmayan astsubayların 1. dereceye kadar yükselmelerine ve 3600 ek göstergeden yararlanmalarına imkân tanıyarak emekli aylıklarında artış sağladık.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin staj yapmalarını özendirici tedbirler aldık

Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerimizin staj yapmalarını özendirmek ve stajlarını daha sağlıklı yapmalarına yönelik tedbirler alınmıştır.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeleri hayata geçirdik

Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kişisel bilgilere ilişkin mahremiyet hakkının ve bilgi güvenliği hakkının korunması hususunu yasal düzenlemeye kavuşturduk.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulunu oluşturduk

Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu; Onuncu Kalkınma Planı, öncelikli dönüşüm programları, 10 Aralık 2015 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan 64’üncü Hükümet Programında yer alan reform ve vaatlerin öngörülen içerikte ve takvimde hayata geçirilebilmesi ve bu çerçevede Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile sektörler arası koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla kurulmuştur.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Düzenleyici Etki Analizini daha etkin kullanarak mevzuat kalitesini artırıyoruz

Yeni getirilen düzenlemelerin istenen hedeflere ulaşma potansiyelini ölçmek amacıyla, sosyal, ekonomik ve ticarî hayata, çevreye, ilgili kesimlere ve diğer unsurlar üzerinde öngörülen etkilerinin detaylı ve sistematik değerlendirmesini sağlayan, Düzenleyici Etki Analizi'nin (DEA) etkili bir şekilde uygulanması için düzenlemeler yapılmıştır.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Siyasi Etik Kanununu çıkarıyoruz

Açıklık, saydamlık, hesap verilebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine dayalı bir Siyasi Etik Kanunu çıkarılacaktır.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Çalışma hayatında güvenceli esneklik uygulamasını hayata geçirdik

Güvenceli esneklik kapsamında günümüz çalışma ilişkilerinde var olmakla birlikte, mevzuatımızda yer almayan evden çalışma ve tele çalışma gibi çalışma biçimlerini içeren “uzaktan çalışma” modelini getiriyoruz.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Daha fazla vatandaşımızı sosyal güvence kapsamına almak için özel istihdam bürolarının faaliyetlerini geçici iş ilişkisini de içerecek şekilde genişlettik

Süreklilik arz etmeyen işlerde genellikle kayıt dışı olarak çalışan vatandaşlarımızı kayıt altına alarak sosyal güvenceli bir şekilde istihdam edilmelerini sağlıyoruz.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Üniversite öğrencilerinin kısmi süreli çalışmasının önündeki engelleri kaldırdık

Üniversite öğrencilerimizin kredi ve bursları kesilmeden kısmi süreli çalışma yoluyla istihdama katılımlarını sağladık.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması TBMM tarafından onaylandı

Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması 6662 sayılı Kanun ile 15/1/2016 tarihinde TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi.

İncele 21 Mart 2016
Logo

İstanbul Tahkim Merkezi'ni faaliyete geçirdik

İstanbul Tahkim Merkezi, ticari uyuşmazlıkların süratli ve etkin bir şekilde çözümlenebilmesi için, kurumsal tahkim ve arabuluculuk hizmeti sunmaktadır.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Sanayi işletmelerinin makine ve teçhizat kredilerindeki banka ve sigorta muameleleri vergisini (BSMV) kaldırdık

Sanayi işletmelerinin makine ve teçhizat alımlarının finansmanı için finans kuruluşlarından kullandıkları kredilerin, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

İncele 21 Mart 2016
Logo

İzleme ve koordinasyona yeni standartlar getirdik

İllerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının görev ve hizmetlerine ilişkin standartlar belirlenmiştir.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP) koordinasyon ve yönlendirme kurulları kuruyoruz

Öncelikli Dönüşüm Programlarını etkin bir şekilde hayata geçirmek üzere koordinasyon ve yönlendirme kurulları kuruyoruz.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Gençlere çeyiz hesabında biriktirdikleri paranın %20’si oranında destek sağlıyoruz

Gençlerde evliliğin teşvik edilmesi amacıyla yurtiçi bankalarda çeyiz hesabı açtıran kişilerin bu hesaplarda biriktirdikleri tutarların yüzde 20’sine kadar (en fazla 5.000 TL olmak üzere) devlet desteği sağlanmaktadır.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Siyasetin finansmanının şeffaflığı arttırılıyor

Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanının şeffaflaştırılması sağlanacaktır.

İncele 21 Mart 2016
Logo

İmar değişikliği değer artışından kamunun pay almasını sağlıyoruz

İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışından kamunun pay alması sağlanacak

İncele 21 Mart 2016
Logo

Geleneksel irfan merkezleri ile cemevlerine hukuki statü tanıyoruz

Geleneksel irfan merkezleri ile cemevlerine hukuki statü tanıyacak ve bu mekanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları başlattık

Yayımlanan strateji belgesi ve eylem planı ile Roman vatandaşlarımızın barınma, istihdam, sağlık, eğitim, sosyal yardımlar ve sosyal destek hizmetleri gibi alanlarda karşı karşıya kaldıkları sorunların çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Antidemokratik hükümleri mevzuattan temizliyoruz

Yapılan çalışmalarla yalnızca darbe dönemine ilişkin yürürlükte bulunan kanunların taranması değil, darbe dönemi haricindeki kanunların da incelenerek demokratik hukuk devletinin bir gereği olarak antidemokratik nitelik arz eden tüm hükümlerin tespit edilmesi ve konuya ilişkin hukuki düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Mevsimlik tarım işçisi ve ev eksenli çalışan kadınlar için daha yaygın sosyal güvence sağladık

Mevsimlik Tarım İşçisi ve Ev Eksenli olarak çalışanların için geçici iş ilişkisi kapsamına dahil edilerek sosyal güvenceye kavuşturulmasını sağlıyor, tarım işçilerine hem kolay hem de avantajlı bir sigortalılık sunan 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinin uygulanmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini yaygınlaştırıyoruz.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Gençlerimize ücretsiz internet imkânını yaygınlaştırıyoruz

Gençlerimizin bilgiye erişimini sağlamak amacıyla yurtlarda, gençlik merkezlerinde, gençlik kamplarında ve FATİH Projesi ile okullarda hayata geçirdiğimiz ücretsiz internet imkânını yaygınlaştırıyoruz.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Sosyal destek alan vatandaşlarımızdan istihdam edilenlerin işveren sigorta primini karşılayacak düzenlemeyi hazırlıyoruz

Sosyal yardım-istihdam bağlantısını daha da güçlendiriyoruz. Sosyal yardımlardan yararlanmakta olan vatandaşlarımızın iş hayatına kazandırılarak işgücü piyasasında yer edinmelerini ve İŞKUR’a kayıtlı olması zorunlu kılınarak mesleki eğitimlerden faydalanmalarını sağlıyoruz.

İncele 21 Mart 2016
Logo

65 yaş aylığı alan yaşlılarımızın gelirlerini, kimin yanında yaşadığına ve hanede kaç kişi olduğuna bakmaksızın yalnızca eşlerinin gelirleri ile birlikte değerlendiriyoruz

65 yaş aylığında, 600 bini aşkın yaşlımızın kimin yanında yaşadığına ve hanede kaç kişi olduğuna bakmıyoruz.

İncele 21 Mart 2016
Logo

Kredi garanti sistemini yeniden düzenleyerek güçlendirdik

Yatırım yapacak olan imalatçı KOBİ’lerin finansmana erişiminde teminat probleminin uygun koşul ve şartlarda çözümü amacıyla Kredi Garanti Fonu A.Ş’nin Hazine destekli kefalet mevzuatı yeniden düzenlenerek güçlendirilmiştir

İncele 21 Mart 2016
Başbakanlık Çankaya Köşkü / ANKARA